หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

แผนผังโครงสร้างและบุคลากรประจำสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


กรรวี สิทธิชีวภาค
ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ชลธร จันทรบัญชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จีรพร ศรีจูม


บุญสม มณีโชติ


เนตรนภา น้อยพลาย


ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


นัฐวุฒิ แดนดี
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


อ่าวไทย ปัญญา


วัลย์ลิกา ดำศิริ


ปริยะ ทันนิเทศ


สนธยา รัตนบุรี


โอลัน น้าวไกรศร


โสภณ ชัยลา


ปฏิญญา พรโสภิณ


ชาติชาย คมนามูล


สัณฑวัฒน์ สุขรังษี


ทนงศักดิ์ เต่าทอง


คมเพชร เพชรคงสกุล


จิราธิป ตุ่นภักดี


ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ประสาน สังวาลเดช
ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ชูชีพ มหาจันทร์


ชาญวิทย์ ศิริสุทธานันท์


พรเทพ ปุณยเวชสุนทร


ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


ว่าที่ ร.ท.คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


ปิยะ ทรัพย์ทวี


กรรณิการ์ พูลเจริญศิลป์


ธีรเดช แม้นพยัคฆ์


          สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นผู้ดูแล โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
          3. วิเคราะห์ จำแนกคลื่นแผ่นดินไหวและดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณหาตำแหน่งการเกิด ขนาดและเวลาเกิดตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
          4. ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
          5. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
          6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิและภูมิฟิสิกส์
          7. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          8. ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงาน ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          หน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวแลสึนามิ ซึ่งในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยบุคลากรและภาระกิจมีดังแสดงในแผนผัง