หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561   

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0968
       02-399-0974
       Email
      

แผนผังโครงสร้างและบุคลากรประจำสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


กรรวี สิทธิชีวภาค
ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ชลธร จันทรบัญชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


จีรพร ศรีจูม


บุญสม มณีโชติ


ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


นัฐวุฒิ แดนดี
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว


สนธยา รัตนบุรี


โอลัน น้าวไกรศร


โสภณ ชัยลา


ปฏิญญา พรโสภิณ


ชาติชาย คมนามูล


สัณฑวัฒน์ สุขรังษี


ทนงศักดิ์ เต่าทอง


ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ


อ่าวไทย ปัญญา


วัลย์ลิกา ดำศิริ


ปริยะ ทันนิเทศ


คมเพชร เพชรคงสกุล


ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ประสาน สังวาลเดช
ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว


ชูชีพ มหาจันทร์


ชาญวิทย์ ศิริสุทธานันท์


พรเทพ ปุณยเวชสุนทร


จิราธิป ตุ่นภักดี


ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ


ปิยะ ทรัพย์ทวี


ธีรเดช แม้นพยัคฆ์


นายบรรณศักดิ์ วรทอง


นายจิรวัฒน์ กำจัดภัย


          สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเป็นผู้ดูแล โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
          3. วิเคราะห์ จำแนกคลื่นแผ่นดินไหวและดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณหาตำแหน่งการเกิด ขนาดและเวลาเกิดตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
          4. ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
          5. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
          6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิและภูมิฟิสิกส์
          7. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
          8. ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงาน ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          หน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวแลสึนามิ ซึ่งในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยบุคลากรและภาระกิจมีดังแสดงในแผนผัง