หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-12-13 20:50:19 4.7 24.28°S 67.18°W Chile-Argentina Border Region
2019-12-13 17:04:50 5.0 0.88°S 127.87°E Halmahera, Indonesia
2019-12-13 14:23:37 4.8 10.47°N 86.18°W Off Coast of Costa Rica
2019-12-13 12:43:17 5.0 7.29°S 129.06°E Banda Sea
2019-12-13 04:39:18 4.7 39.49°N 72.62°E Kyrgyzstan
2019-12-12 16:23:54 4.8 18.66°S 65.48°E Mauritius/Reunion Region
2019-12-12 15:43:37 4.9 18.75°S 65.53°E Mauritius/Reunion Region
2019-12-12 13:26:30 4.5 27.81°N 85.35°E Nepal
2019-12-12 12:25:34 5.0 30.48°N 114.09°W Gulf of California
2019-12-12 03:33:20 5.0 30.69°N 141.76°E Southeast of Honshu, Japan
2019-12-11 18:00:44 5.0 6.7°S 130.14°E Banda Sea
2019-12-11 17:48:33 4.7 0.19°S 125.32°E Southern Molucca Sea
2019-12-11 16:09:50 4.5 45.11°N 141.94°E Hokkaido, Japan Region
2019-12-10 11:13:05 4.5 14.83°N 94.23°W Off Coast of Chiapas, Mexico
2019-12-10 08:40:42 5.7 20.79°S 168.72°E Loyalty Islands