หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2020-01-28 23:39:35 5.3 27.12°N 126.9°E Northwest of Ryukyu Islands
2020-01-28 21:55:17 6.4 18.97°N 80.88°W North of Honduras
2020-01-28 21:00:01 4.9 19.08°N 81°W North of Honduras
2020-01-28 20:39:46 5.0 19.29°N 79.12°W Cuba Region
2020-01-28 20:37:21 4.5 33.58°N 45.71°E Iran-Iraq Border Region
2020-01-28 20:29:39 5.1 7.29°N 92.01°E Nicobar Islands, India Region
2020-01-28 20:15:10 5.1 41.43°N 19.57°E Albania
2020-01-28 20:10:29 4.7 39.06°N 27.76°E Turkey
2020-01-28 19:10:26 7.7 19.37°N 78.74°W Cuba Region
2020-01-28 18:16:47 5.4 30.32°S 72.05°W Off Coast of Central Chile
2020-01-28 16:41:39 4.9 51.1°N 179.91°W Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-01-28 15:38:36 5.5 35.13°N 27.89°E Dodecanese Islands, Greece
2020-01-28 15:24:36 4.8 29.51°N 52.02°E Southern Iran
2020-01-28 11:26:15 4.9 39.17°N 27.86°E Turkey
2020-01-16 13:12:57 5.0 19.91°S 69.12°W Northern Chile