หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-04-25 11:04:25 4.5 37.37°N 22.12°E Southern Greece
2019-04-25 11:02:08 4.7 7.72°N 126.72°E Mindanao, Philippines
2019-04-25 01:34:10 4.8 3.16°N 128.21°E North of Halmahera, Indonesia
2019-04-24 23:27:53 5.0 24.19°N 142.73°E Volcano Islands, Japan Region
2019-04-24 23:18:08 4.8 20.59°S 177.63°W Fiji Islands Region
2019-04-24 18:57:31 5.3 21.6°S 68.45°W Chile-Bolivia Border Region
2019-04-24 18:42:13 5.1 0.32°S 125.91°E Southern Molucca Sea
2019-04-24 18:22:43 4.9 1.79°S 122.62°E Sulawesi, Indonesia
2019-04-24 16:36:19 4.8 3.32°S 142.71°E Near N. Coast of New Guinea, PNG.
2019-04-24 11:56:42 4.6 34.81°N 82.62°E Xizang
2019-04-24 06:24:32 4.8 21.53°S 69.89°W Northern Chile
2019-04-24 04:44:34 4.8 51.89°N 159.3°E Off East Coast of Kamchatka
2019-04-24 04:41:30 4.6 58.44°S 30.43°W South Sandwich Islands Region
2019-04-24 04:04:36 4.7 51.81°N 159.4°E Off East Coast of Kamchatka
2019-04-24 04:02:56 4.6 52.23°N 158.87°E Near East Coast of Kamchatka