หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-08-20 15:47:23 5.2 3.17°N 84.2°W Off Coast of Central America
2019-08-20 13:03:50 6.0 11.25°S 166.09°E Santa Cruz Islands
2019-08-20 12:52:21 5.3 27.92°N 130.74°E Ryukyu Islands, Japan
2019-08-20 12:23:42 4.5 22.32°S 66.42°W Jujuy Province, Argentina
2019-08-20 11:35:20 5.0 7.42°S 129.12°E Banda Sea
2019-08-20 09:34:55 4.5 36.1°N 31.12°E Turkey
2019-08-20 08:20:27 5.0 28.01°N 130.02°E Ryukyu Islands, Japan
2019-08-20 06:54:58 4.6 4.18°S 36.74°E Tanzania
2019-08-20 01:08:57 4.6 30.36°N 94.83°E Xizang
2019-08-19 13:49:15 4.6 29.27°S 71.06°W Near Coast of Central Chile
2019-08-18 18:00:27 5.9 16.64°N 146.27°E Mariana Islands
2019-08-18 09:28:29 5.1 2.28°S 79.27°W Near Coast of Ecuador
2019-08-18 07:06:44 5.0 11.36°S 123.95°E South of Timor, Indonesia
2019-08-18 06:28:33 4.8 23.99°N 93.88°E Myanmar-India Border Region
2019-08-18 03:38:13 4.8 18.33°N 94.52°E Myanmar