หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-10-13 20:02:44 4.6 20.45°S 178.83°W Fiji Islands Region
2019-10-13 19:35:17 5.0 0.12°S 124.76°E Southern Molucca Sea
2019-10-13 12:21:08 5.1 44.91°S 35.22°E Prince Edward Islands Region
2019-10-13 09:58:41 5.2 44.58°N 148.83°E Kuril Islands
2019-10-13 06:32:11 4.9 16.7°N 146.67°E Mariana Islands
2019-10-13 06:09:02 5.5 56.38°S 26.14°W South Sandwich Islands Region
2019-10-13 04:52:56 4.5 16.22°N 97.92°W Oaxaca, Mexico
2019-10-12 18:20:29 4.7 4.86°S 28.17°E Lake Tanganyika Region
2019-10-12 17:31:00 4.6 2.53°N 128.88°E Halmahera, Indonesia
2019-10-12 17:21:25 4.8 32.2°N 49.61°E Western Iran
2019-10-12 14:55:27 4.7 22.32°N 110.52°E Southeastern China
2019-10-12 14:32:59 4.8 3.51°S 139.78°E Irian Jaya, Indonesia
2019-10-12 13:33:56 4.7 5.03°S 130.95°E Banda Sea
2019-10-12 09:55:15 4.6 6.1°S 131.74°E Tanimbar Islands Reg., Indonesia
2019-10-12 09:21:57 5.3 34.41°N 140.47°E Near East Coast of Honshu, Japan